Văn bản pháp quy
Loại tài liệu Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 81 - 100 , trên tổng số 2015 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
06/20/2012
Quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo...
Download tài liệu
06/21/2012
Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo...
Download tài liệu
06/22/2012
Về việc giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao...
Download tài liệu
06/22/2012
Về việc giao dự toán kinh phí ngân sách nhà nước năm 2012 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai...
Download tài liệu
06/25/2012
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động,...
Download tài liệu
06/26/2012
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán...
Download tài liệu
06/26/2012
Về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Download tài liệu
07/02/2012
Về việc tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ
Download tài liệu
07/03/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống Mục...
Download tài liệu
07/04/2012
Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn...
Download tài liệu
07/06/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử...
Download tài liệu
07/10/2012
Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn 2011 - 2020
Download tài liệu
07/12/2012
Về việc bổ sung thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam
Download tài liệu
07/13/2012
Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng,...
Download tài liệu
07/16/2012
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Download tài liệu
07/16/2012
Quy định trách nhiệm của bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam...
Download tài liệu
07/16/2012
Phê duyệt danh sách thành viên của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh
Download tài liệu
07/17/2012
Quy định chi tiết về hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm do bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý
Download tài liệu
07/17/2012
Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn...
Download tài liệu
07/18/2012
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối...
Download tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến