Văn bản pháp quy
Loại tài liệu Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 1 - 20 , trên tổng số 515 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
10/30/2018
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Download tài liệu
09/19/2016
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu-di-lân và công dân...
Download tài liệu
05/19/2016
Thông tư Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm
Download tài liệu
07/13/2015
Quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ về thu hút cá...
Download tài liệu
07/31/2015
Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của...
Download tài liệu
07/24/2015
Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
Download tài liệu
04/22/2015
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...
Download tài liệu
02/12/2014
Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
File không tồn tại
10/10/2013
Quy định mức trần tiền ký quý và thị trường lao động mà Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động
Download tài liệu
07/17/2013
Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển...
Download tài liệu
06/25/2013
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 225 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu...
Download tài liệu
03/01/2013
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số...
Download tài liệu
12/10/2012
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,...
Download tài liệu
06/05/2012
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa
Download tài liệu
12/04/2012
Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2013
Download tài liệu
06/19/2012
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
Download tài liệu
06/20/2012
Quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo...
Download tài liệu
06/21/2012
Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo...
Download tài liệu
06/25/2012
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động,...
Download tài liệu
06/26/2012
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán...
Download tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến