Văn bản pháp quy
Loại tài liệu Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 1 - 20 , trên tổng số 259 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
09/22/2014
Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài...
Download tài liệu
07/09/2015
Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Download tài liệu
03/12/2015
Nghị Định số 28/2015/NĐ-CP Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu
11/21/2013
Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm
Download tài liệu
01/16/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
Download tài liệu
09/25/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
File không tồn tại
08/22/2013
Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...
Download tài liệu
05/10/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
Download tài liệu
09/05/2013
Quy định tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Download tài liệu
07/16/2012
Quy định trách nhiệm của bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam...
Download tài liệu
08/13/2012
Quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ
Download tài liệu
09/26/2012
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Download tài liệu
11/08/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện,...
Download tài liệu
07/18/2011
Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Download tài liệu
06/13/2011
Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử...
Download tài liệu
06/17/2011
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN...
Download tài liệu
06/10/2009
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới
File không tồn tại
02/05/2009
Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
File không tồn tại
05/21/2009
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ
File không tồn tại
05/19/2009
Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới
File không tồn tại
Hỗ trợ trực tuyến