Văn bản pháp quy
Loại tài liệu Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 1 - 20 , trên tổng số 58 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
11/22/2012
V/v trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc
Download tài liệu
05/20/2010
Chỉ thị về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Download tài liệu
06/09/2009
Triển khai thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng...
File không tồn tại
06/10/2009
Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009 - 2010
File không tồn tại
06/05/2009
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010
File không tồn tại
06/03/2009
Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015
File không tồn tại
05/20/2009
Triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật
File không tồn tại
11/05/1991
Về tiếp tục đổi mới chế độ làm việc của Hội đồng Bộ trưởng
File không tồn tại
01/22/1992
Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 409 - CT ngày 28-12-1991 về công nhận việc thành lập Hội đồng Trung ương...
File không tồn tại
11/26/2008
Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
File không tồn tại
03/11/1993
Về việc thực hiện các nghị quyết của chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma tuý;về ngăn chặn và chống tệ nạn mại...
File không tồn tại
06/22/1995
Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước
File không tồn tại
05/03/2007
Chỉ thị việc triển khai thi hành Luật bình đẳng giới
File không tồn tại
01/31/2008
Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước
File không tồn tại
01/23/1998
Về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức...
File không tồn tại
03/27/2008
Về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành...
File không tồn tại
01/25/2008
Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo
File không tồn tại
03/02/2006
Về việc tăng cường thực hiện chính sách trợ giúp người tàn tật trong ngành Giao thông vận tải
File không tồn tại
03/14/2008
Tăng cường thực hiện công tác Bảo hộ lao động, an toàn lao động
File không tồn tại
08/18/2008
Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Giao thông vận tải
File không tồn tại
Hỗ trợ trực tuyến