Văn bản pháp quy
Loại tài liệu Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 1 - 20 , trên tổng số 2016 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
10/30/2018
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Download tài liệu
09/18/2018
Tờ trình Chính Phủ Quyết định Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu
09/18/2018
Tờ trình Chính Phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của...
Download tài liệu
09/18/2018
Dự thảo Quyết định Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu
09/18/2018
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy...
Download tài liệu
08/10/2018
Quyết định số 1051/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/8/2018 Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng đối với DV sự nghiệp công sử...
Download tài liệu
07/31/2017
về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Ngày Pháp luật năm 2017"
Download tài liệu
09/19/2016
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu-di-lân và công dân...
Download tài liệu
06/29/2016
Hướng dẫn thực hiện một số điều của thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ...
Download tài liệu
04/13/2017
Tài Liệu Trung tâm thông tin việc làm Hàn Quốc
Download tài liệu
05/19/2016
Thông tư Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm
Download tài liệu
11/04/2015
Quyết định số 1621/QĐ-LĐTBXH ngày 04/11/2015 Về việc công bố mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn...
Download tài liệu
07/13/2015
Quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ về thu hút cá...
Download tài liệu
09/22/2014
Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài...
Download tài liệu
10/28/2015
Về việc mời tham dự Hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm" và "Sửa...
Download tài liệu
10/28/2015
Về việc mời tham dự Hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm" và "Sửa...
Download tài liệu
07/31/2015
Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của...
Download tài liệu
07/24/2015
Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
Download tài liệu
06/22/2015
Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
Download tài liệu
04/22/2015
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...
Download tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến