Hỏi đáp


Q0 - 01/06/2017. Một doanh nghiệp có 100 công nhân. Bị hỏa hoạn phá hủy toàn bộ nhà xưởng, thiết bị, máy móc sản xuất. Doanh nghiệp này phải tạm dừng hoạt động và cho toàn bộ lao động (100 người) nghỉ việc 03 tháng. Để tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp phải xây dựng lại toàn bộ nhà xưởng, nhập dây chuyền sản xuất mới, dây truyền này cần 150 công nhân vận hành. Doanh nghiệp luôn thực hiện đầy đủ các chế độ cho NLĐ kể từ khi thành lập (Theo báo cáo Tài chính, trước khi xảy ra hỏa hoạn, doanh nghiệp thua lỗ 04 Quý liên tiếp). Doanh nghiệp đã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo 100 công nhân đang làm việc để vận hành dây truyền sản xuất mới. Hỏi Doanh nghiệp này có đủ điều kiện để được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động không?
Câu hỏi

Hỗ trợ trực tuyến