Thông tin về cơ sở DTN và các khóa đào tạo tỉnh Bắc Ninh

 

CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ

 

 

TRÊN ĐỊA BÀN BẮC NINH

 

 

 

 

1. HUYỆN GIA BÌNH

 

1. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN GIA BÌNH

Địa chỉ        : Thị trấn Gia Bình, Gia Bình

Số ĐT         : 02413670235

1. KHÓA HỌC TRỒNG TRỌT

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo:

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

70 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tiểu học

Học phí:

 Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC CHĂN NUÔI

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo:

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

67 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tiểu học

Học phí:

 Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

3. KHÓA HỌC ĐAN MÂY TRE

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

53 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tiểu học

Học phí:

 Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Là nghệ nhân hoặc thợ lành nghề

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tế, 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 

 


 

2. HUYỆN LƯƠNG TÀI

 

1. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN LƯƠNG TÀI

Địa chỉ        : Thị trấn Thứa, Lương Tài

Số ĐT         : 02413641988

1. KHÓA HỌC TRỒNG TRỌT

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

65 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tiểu học

Học phí:

 Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC THỦY SẢN

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

54 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tiểu học

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

3 KHÓA HỌC CHĂN NUÔI

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

47 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tiểu học

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 

 


 

 

2. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CTA

Địa chỉ        : Lâm Thao, Lương Tài

Số ĐT         : 02413776184

1. KHÓA HỌC TRỒNG TRỌT

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

 

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

62 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 Tiểu học

Học phí:

 Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC THỦY SẢN

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

 

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

57 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tiểu học

Học phí:

 Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

3. KHÓA HỌC HÀN

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

45 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tiểu học

Học phí:

 Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 

 


 

3. HUYỆN QUẾ VÕ

 

1. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN QUẾ VÕ

Địa chỉ        : Thị trấn Phố Mới, Quế Võ

Số ĐT         : 02413365467

1. KHÓA HỌC CHĂN NUÔI

Thông tin về khóa học

 

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp và thực hành

Tuyển sinh

 

Số lượng tuyển sinh

60 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tốt nghiệp tiểu học trở lên

Học phí:

Không

Giáo viên

 

Trình độ giáo viên:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị     

 

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC TRỒNG TRỌT

Thông tin về khóa học

 

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp và thực hành

Tuyển sinh

 

Số lượng tuyển sinh

53 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tốt nghiệp tiểu học trở lên

Học phí:

Không

Giáo viên

 

Trình độ giáo viên:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị     

 

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 

 


 

 

2. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ÂU LẠC

Địa chỉ        : Phương Liếu, Quế Võ

Số ĐT         : 02412214991

1. KHÓA HỌC LÁI XE HẠNG A1

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Dịch vụ vận tải

Thời gian:     

1 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi trên máy tính và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

54 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Sức khỏe tốt

Học phí:

 72.000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ THPT trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

4 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

5 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC LÁI XE HẠNG B1

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Dịch vụ vận tải

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng, buổi chiều hoặc tối

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi trên máy tính và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

58 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Sức khỏe tốt

Học phí:

3200000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

4 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

5 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

3. KHÓA HỌC LÁI XE HẠNG B2

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Dịch vụ vận tải

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng, buổi chiều hoặc tối

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi trên máy tính và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

43 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Sức khỏe tốt

Học phí:

3200000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

4 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

5 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

4. KHÓA HỌC LÁI XE HẠNG C

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Dịch vụ vận tải

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng, buổi chiều hoặc tối

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi trên máy tính và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

30 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Sức khỏe tốt

Học phí:

3800000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

4 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

5 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

4. KHÓA HỌC NÂNG CẤP HẠNG D, E

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Dịch vụ vận tải

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng, buổi chiều hoặc tối

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi trên máy tính và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

39 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Có bằng lái xe dưới hạng D, E

Học phí:

2000000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

4 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

5 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

5. KHÓA HỌC TIN HỌC

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Máy tính và CNTT

Thời gian:     

30 tháng tập trung vào buổi sáng, buổi chiều hoặc tối

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết, thực hành và vấn đáp

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

64 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tốt nghiệp THCS

Học phí:

4200000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

6. KHÓA HỌC CƠ KHÍ

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

30 tháng tập trung vào buổi sáng, buổi chiều hoặc tối

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết, thực hành và vấn đáp

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

54 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tốt nghiệp THCS

Học phí:

4200000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

2 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

7. KHÓA HỌC ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

30 tháng tập trung vào buổi sáng, chiều, hoặc tối

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết, thực hành và vấn đáp

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

47 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tốt nghiệp THCS

Học phí:

4200000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

2 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 


 

3. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ : Mao Rộc, Phượng Mao, Quế Võ

ĐT : 02413604966

1. KHÓA HỌC MỘC

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

25 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THCS

Học phí:

1200000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC XĂNG DẦU

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Khác

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo:

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

32 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THCS

Học phí:

1200000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

4 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

3. KHÓA HỌC MAY

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

35 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THCS

Học phí:

1200000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

4. KHÓA HỌC TIN HỌC

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Máy tính và CNTT

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

30 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THCS

Học phí:

1200000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

5. KHÓA HỌC ĐIỆN

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo:

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

22 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THPT

Học phí:

5400000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

6. KHÓA HỌC HÀN

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

13 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THPT

Học phí:

5400000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

7. KHÓA HỌC SỬA CHỮA Ô TÔ

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo:

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

25 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THPT

Học phí:

5400000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

8. KHÓA HỌC KẾ TOÁN

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

KDQL

Thời gian:     

30 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

280 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THPT

Học phí:

9600000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Đại học trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 


 

4. HUYỆN THUẬN THÀNH

 

1. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THUẬN THÀNH

Địa chỉ        : Phố Hồ, Thị trấn Hồ

Số ĐT         : 02413771359

1. KHÓA HỌC CHĂN NUÔI

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

30 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THCS

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC MAY CÔNG NGHIỆP

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

 

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

35 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THCS

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

3. KHÓA HỌC TIN HỌC

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

 

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

34 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THCS

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 

 


 

 

2. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ        : Trí Quả, Thuận Thành

Số ĐT         : 02413791368

1. KHÓA HỌC LÁI XE HẠNG A1

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Dịch vụ vận tải

Thời gian:     

1 tuần

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi lý thuyết trên máy tính và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

53 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Không

Học phí:

72000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Sơ cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

5 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC LÁI XE HẠNG B1

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Dịch vụ vận tải

Thời gian:     

3 tháng

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi lý thuyết trên máy tính và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

42 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Không

Học phí:

38000000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

5 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

5 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

3. KHÓA HỌC LÁI XE HẠNG B2

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Dịch vụ vận tải

Thời gian:     

3 tháng

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi lý thuyết trên máy tính và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

45 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Không

Học phí:

38000000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

5 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

5 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

4. KHÓA HỌC LÁI XE HẠNG C

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Dịch vụ vận tải

Thời gian:     

3 tháng

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi lý thuyết trên máy tính và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

37 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Không

Học phí:

3800000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Trung cấp trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

5 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

5 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 

 


 

 

3. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI

Địa chỉ        : Hà Mãn, Thuận Thành

Số ĐT         : 02413793388

1. KHÓA HỌC KẾ TOÁN

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

KDQL

Thời gian:     

36 tháng tập trung vào buổi sáng

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

 50 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THCS

Học phí:

5450000

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Đại học trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC MAY CÔNG NGHIỆP

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

36 tháng tập trung vào buổi sáng

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

 45 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THCS

Học phí:

5450000

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

3. KHÓA HỌC CHĂN NUÔI

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Thời gian:     

36 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

52 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THCS

Học phí:

5450000

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 

 


 

5. HUYỆN TIÊN DU

 

1. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN TIÊN DU

Địa chỉ        : Thị trấn Lim, Tiên Du

Số ĐT         : 02413711117

1. KHÓA HỌC MAY CÔNG NGHIỆP

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

35 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tiểu học

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC ĐAN MÂY TRE

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

36 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tiểu học

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Là nghệ nhân hoặc thợ lành nghề

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tế, 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

3. KHÓA HỌC TIN HỌC

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Máy tính và CNTT

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

28 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THCS

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

3. KHÓA HỌC CHĂN NUÔI

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

25 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tiểu học

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ từ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 

 


 

6. THÀNH PHỐ BẮC NINH

 

1. TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÀN TẬT

Địa chỉ        : Đường Hoàng Quốc Việt, Khu I,Thị Cầu, TP. Bắc Ninh

Số ĐT         : 02413825411

1. KHÓA HỌC MAY CÔNG NGHIỆP

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Thợ may đo, thợ làm mũ

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

21 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Người tàn tật

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Là nghệ nhân hoặc thợ lành nghề

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

5 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC ĐAN MÂY TRE

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

30 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Người tàn tật

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Nghệ nhân hoặc thợ lành nghề

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

2 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 

 


 

 

2. TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẮC NINH

Địa chỉ        : 15, Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP. Bắc Ninh

Số ĐT         : 02412460246

1. KHÓA HỌC SƠ CẤP DƯỢC

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sức khoẻ

Thời gian:     

9 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp, viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

27 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THCS

Học phí:

3000000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Đại học trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 

 


 

 

3. TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC THĂNG LONG

Địa chỉ        : 213 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, TP. Bắc Ninh

Số ĐT         : 02416282181

1. KHÓA HỌC SƠ CẤP DƯỢC

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sức khoẻ

Thời gian:     

9 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp, viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

30 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THCS

Học phí:

3000000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Đại học trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 

 


 

 

4. TRUNG TÂM TỔNG HỢP KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP BẮC NINH

Địa chỉ        : 39, Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh

Số ĐT         : 02413870839

1. KHÓA HỌC ĐIỆN DÂN DỤNG

Thông tin về khóa học

 

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp và thực hành

Tuyển sinh

 

Số lượng tuyển sinh

30 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tốt nghiệp THCS

Học phí:

Không

Giáo viên

 

Trình độ giáo viên:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị     

 

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

2 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC TIN HỌC

Thông tin về khóa học

 

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Máy tính và CNTT

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp và thực hành

Tuyển sinh

 

Số lượng tuyển sinh

27 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tốt nghiệp THCS trở lên

Học phí:

Không

Giáo viên

 

Trình độ giáo viên:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị     

 

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

3. KHÓA HỌC TRỒNG NẤM

Thông tin về khóa học

 

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Nông, lâm nghiệp

và thuỷ sản

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp và thực hành

Tuyển sinh

 

Số lượng tuyển sinh

36 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tốt nghiệp tiểu học trở lên

Học phí:

Không

Giáo viên

 

Trình độ giáo viên:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị     

 

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

4. KHÓA HỌC TRỒNG TRỌT

Thông tin về khóa học

 

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Nông, lâm nghiệp

và thuỷ sản

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều.

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

 

Số lượng tuyển sinh

32 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tốt nghiệp tiểu học

Học phí:

Không

Giáo viên

 

Trình độ giáo viên:

Có trình độ từ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị     

Thiết bị     

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/thiết bị:

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp với công nghệ hiện nay

5. KHÓA HỌC ĐAN MÂY TRE

Thông tin về khóa học

 

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp và thực hành

Tuyển sinh

 

Số lượng tuyển sinh

20 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tốt nghiệp tiểu học trở lên

Học phí:

Không

Giáo viên

 

Trình độ giáo viên:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị     

 

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

6. KHÓA HỌC MAY CÔNG NGHIỆP

Thông tin về khóa học

 

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp và thực hành

Tuyển sinh

 

Số lượng tuyển sinh

25 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tốt nghiệp tiểu học trở lên

Học phí:

Không

Giáo viên

 

Trình độ giáo viên:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị     

 

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 

 


 

 

5. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT BẮC NINH

Địa chỉ        : Đường Hàn Thuyên, Khu 1, Đại Phúc, TP. Bắc Ninh

Số ĐT         : 02413827974

1. KHÓA HỌC ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

24 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

 Thi vấn đáp, viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

35 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THPT

Học phí:

19200000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Đại học trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy, 1 năm kinh nghiệm thực tế

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

5 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

5 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC HÀN CẮT KIM LOẠI

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

24 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp, viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

46 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THPT

Học phí:

19200000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Đại học trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy, 1 năm kinh nghiệm thực tế

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

5 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

5 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

3. KHÓA HỌC ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Thợ lắp ráp thiết bị điện tử

Thời gian:     

24 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp, viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

51 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THPT

Học phí:

19200000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Đại học trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy, 1 năm kinh nghiệm thực tế

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

5 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

5 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

4. KHÓA HỌC CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

24 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

 Thi vấn đáp, viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

42 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THPT

Học phí:

19200000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Đại học trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy, 1 năm kinh nghiệm thực tế

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

5 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

5 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 

 

 

 

 

                  


 

6. TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THANH NIÊN TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ        : 81, Lê Văn Thịnh, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh

Số ĐT         : 02413854777

1. KHÓA HỌC ĐAN MÂY TRE

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

 Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

30 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

THCS

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Là nghệ nhân lành nghề

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC MAY CÔNG NGHIỆP

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

 Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

25 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THCS

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Là nghệ nhân lành nghề

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

3. KHÓA HỌC MỘC

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

 Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

32 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THCS

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Là thợ lành nghề

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

4. KHÓA HỌC GÒ ĐỒNG

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

 Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

36 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THCS

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Là thợ lành nghề

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

5. KHÓA HỌC GỐM MỸ NGHỆ

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

 Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

24 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THCS

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Là thợ lành nghề

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tế, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

3 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

6. KHÓA HỌC TIN HỌC

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Máy tính và CNTT

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

 Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

31 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THCS

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Đại học trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

3 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

7. KHÓA HỌC THỦY SẢN

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Chăn nuôi và làm những công việc có liên quan

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

 Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

29 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THCS

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Đại học trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

8. KHÓA HỌC CHĂN NUÔI

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Chăn nuôi hỗn hợp

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

 Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

30 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THCS

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Đại học trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 


 

7. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THÀNH PHỐ BẮC NINH

Địa chỉ        : 89, Nguyễn Du, Ninh Xá, TP. Bắc Ninh

Số ĐT         : 02413874074

1. KHÓA HỌC MAY CÔNG NGHIỆP

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

 30 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 Tiểu học

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng nghề trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

2 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC ĐAN MÂY TRE

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Không do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Sản xuất và chế biến

Thời gian:     

3 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

36 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

Tiểu học

Học phí:

Không

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Là nghệ nhân hoặc thợ lành nghề

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tế, 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

1 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

1 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

 


 

8. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH

Địa chỉ        : Khu 10, Đại Phúc, TP. Bắc Ninh

Số ĐT         : 02413854681

1. KHÓA HỌC CƠ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

24 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp, viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

 200 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THPT

Học phí:

 3360000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

5 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

4 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

2. KHÓA HỌC HÀN - ĐIỆN

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

18 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp, viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

 58 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THPT

Học phí:

 1800000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

6 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

4 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

3. KHÓA HỌC THỦY NÔNG

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

12 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp, viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

 37 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THPT

Học phí:

 1680000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

5 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

4 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

4. KHÓA HỌC XÂY DỰNG

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

18 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp, viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

 32 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THPT

Học phí:

 1440000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

3 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

4 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

5. KHÓA HỌC CẤP THOÁT NƯỚC

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật

Thời gian:     

18 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp, viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

 32 học viên

Yêu cầu tuyển sinh:

 THPT

Học phí:

 1800000 VNĐ

Giáo viên

Trình độ giáo viên:

Có trình độ Cao đẳng trở lên

Tiêu chí tuyển giáo viên:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thiết bị                         

Thời gian sử dụng thiết bị:

4 năm

Tỷ lệ học viên/thiết bị:

4 học viên/ thiết bị

Mức độ phù hợp với công nghệ hiện nay:

Thiết bị phù hợp so với công nghệ hiện nay

6. KHÓA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông tin về khóa học

Giáo trình:

Do CSĐT tự thiết kế

Ngành nghề đào tạo:

Máy tính và CNTT

Thời gian:     

24 tháng tập trung vào buổi sáng hoặc buổi chiều

Đánh giá chất lượng sau đào tạo

Thi vấn đáp, viết và thực hành

Tuyển sinh

Số lượng tuyển sinh

 49 học viên