Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ 

1. Anh Phùng Quốc Vương – Phó trưởng Phòng Quản lý lao động nước ngoài;

Điện thoại: 0988.628.171;

Mail: anhquocvuong@yahoo.com.

2. Anh Phạm Hồng Trung – Phòng Quản lý lao động nước ngoài;

Điện thoại: 0904.090.190;

Mail: Phamhongtrung09@gmail.com.

3. Chị Lưu Luyến Quỳnh Dung – Phòng Quản lý lao động nước ngoài;

Mail: llquynhdung@yahoo.com.

4. Chị Đinh Thị Hà Phương - Phòng Quản lý lao động nước ngoài;

Mail: haphuong1201@gmail.com.

Hỗ trợ trực tuyến